Gay故佬

【丹麥遊蹤】Gay Pride

【丹麥遊蹤】Gay Pride

北歐人一向好平等,對於性小眾好包容,同性公民結合甚至落實唔問問題,唔問健康狀況,唔洗睇醫生就可以更改性別既政策都係丹麥行先。丹麥人都唔會因為你唔係直而歧視你(我當初揀丹麥個陣都無為意丹麥咁好),因為北歐好強調自主性,只要你做到野,你鍾意邊個佢地無必要過問。係咁既文化之下,LGBT人可以無需要擔心生活上會因為佢地身份而受影響,可以安全咁做返自己。