Sunshine

有種女人明知你有女朋友都要爭,有種男人明明有正室都係去偷食

有種女人明知你有女朋友都要爭,有種男人明明有正室都係去偷食

給那些負心的男人吧,而港男呢,就請以此引以為鑑吧。有人話,三四十歲對呢種攻心計的妙齡少女最無抵抗力,反而我覺得,做了三四十歲人還這樣無抵抗力,中招也真活該。