MKA

GENMU 飛機杯 + G PROJECT X PEPEE 油:未開發少女 VS 淫底美少女

GENMU 飛機杯 + G PROJECT X PEPEE 油:未開發少女 VS 淫底美少女

雖然我知呢隻杯已經好多人做過用後評,但實在係太多人PM過問我邊隻色好呀,咩色有咩分別呀咁。 一般黎講佢唔同顏色你睇名都會大約估到咩黎,話口交就跟係口架啦,屎眼就就係屎眼,但偏偏佢個 橙色同綠色分別係「美少女」同「少女」,我心諗,美少女同少女有乜分別?