Tabristory

關於父權物化女性,我想說的是……

關於父權物化女性,我想說的是……

就好似有人話「港女唔會比黑警屌」呢個活動係物化緊自己,如果可以選擇比咩人屌都係物化自己,你拎自己出去賣就唔係?將個胸、口、陰道嘅使用權放上網或者IG比人揀完之後出嚟比人屌,呢個又唔係當自己係貨?又唔係物化緊自己?