MKA

外表斯文內有乾坤 Ju-C 1

外表斯文內有乾坤 Ju-C 1

之前有隻可以插USB黎吉飛機杯玩h game就係同佢同系列嘅Ju-C Air,同系列嘅膠全部可以互換入去個電動野度。呢隻膠係台灣升過上神枱,係因為佢啲超恐怖紋路同雙層結構。